Có 1 kết quả:

jiù zhì ㄐㄧㄡˋ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old system
(2) weights and measures of former times

Một số bài thơ có sử dụng