Có 1 kết quả:

jiù dì

1/1

jiù dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) once familiar places
(2) former haunts

Một số bài thơ có sử dụng