Có 1 kết quả:

jiù xué ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old learning
(2) Chinese traditional teaching as opposed to material from the West

Một số bài thơ có sử dụng