Có 1 kết quả:

jiù xué

1/1

jiù xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old learning
(2) Chinese traditional teaching as opposed to material from the West

Một số bài thơ có sử dụng