Có 1 kết quả:

jiù è ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old wrong
(2) past grievance
(3) wickedness of former times