Có 1 kết quả:

jiù gù

1/1

jiù gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old friend
(2) former acquaintance