Có 1 kết quả:

jiù shí dài ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) former times
(2) the olden days