Có 1 kết quả:

jiù àn ㄐㄧㄡˋ ㄚㄋˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old court case
(2) long-standing legal dispute