Có 1 kết quả:

jiù huáng li ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old calendar
(2) out-of-date customs