Có 1 kết quả:

jiù chēng ㄐㄧㄡˋ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old term
(2) old way of referring to sth

Một số bài thơ có sử dụng