Có 1 kết quả:

jiù xí ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old habit
(2) former custom

Một số bài thơ có sử dụng