Có 1 kết quả:

jiù wén

1/1

jiù wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old anecdote
(2) stories passed on from former times

Một số bài thơ có sử dụng