Có 1 kết quả:

jiù diào zi

1/1

jiù diào zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old tune
(2) fig. conservative opinion
(3) the same old stuff