Có 1 kết quả:

jiù mào ㄐㄧㄡˋ ㄇㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old look
(2) former appearance