Có 1 kết quả:

jiù huò shì chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sale of second-hand goods
(2) flea market