Có 1 kết quả:

jiù guàn

1/1

jiù guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old system
(2) former rules

Một số bài thơ có sử dụng