Có 1 kết quả:

jiù guàn ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old system
(2) former rules

Một số bài thơ có sử dụng