Có 1 kết quả:

jiù bù ㄐㄧㄡˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

one's former subordinates