Có 1 kết quả:

jiù bù

1/1

jiù bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

one's former subordinates