Có 1 kết quả:

jiù tǐ

1/1

jiù tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old form of writing
(2) piece in the old style

Một số bài thơ có sử dụng