Có 1 kết quả:

jiù tǐ shī

1/1

jiù tǐ shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

poetry in the old style