Có 1 kết quả:

shé xià

1/1

shé xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sublingual
(2) hypoglossal

Một số bài thơ có sử dụng