Có 1 kết quả:

shé xià hán fù

1/1

shé xià hán fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sublingual administration (medicine)