Có 1 kết quả:

shé jiān qián yīn

1/1

shé jiān qián yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alveolar
(2) consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge