Có 1 kết quả:

shé gēn

1/1

shé gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) back of tongue
(2) tongue root
(3) dorsal