Có 1 kết quả:

shé dīng

1/1

shé dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tongue ring
(2) tongue piercing