Có 1 kết quả:

shé tou

1/1

shé tou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tongue
(2) CL:個|个[ge4]
(3) enemy soldier captured for the purpose of extracting information

Một số bài thơ có sử dụng