Có 1 kết quả:

shè lì zi

1/1

shè lì zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ashes after cremation
(2) Buddhist relics (Sanskirt: sarira)