Có 1 kết quả:

shè lì zi tǎ

1/1

shè lì zi tǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stupa with Buddhist relics
(2) pagoda