Có 1 kết quả:

shè yǒu

1/1

shè yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dormitory roommate