Có 1 kết quả:

shě zhèng cóng xié

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be corrupted by evil influences (idiom)