Có 1 kết quả:

shě shēn

1/1

shě shēn

giản thể

Từ điển phổ thông

không tiếc thân mình, bất kể sống chết

Từ điển Trung-Anh

to give one's life