Có 1 kết quả:

shì dú qíng shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the cow licking its calf fondly (idiom)
(2) fig. to show deep affection towards one's children