Có 1 kết quả:

shū yī kǒu qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to heave a sigh of relief