Có 1 kết quả:

shū chàng

1/1

shū chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) entirely free from worry