Có 1 kết quả:

shū qì

1/1

shū qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to heave a sigh of relief
(2) to get one's breath back
(3) to vent one's spleen