Có 1 kết quả:

shū shì

1/1

shū shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cozy
(2) snug