Có 1 kết quả:

shū shì yīn

1/1

shū shì yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

comfortable voice (well within one's range of pitch)