Có 1 kết quả:

Shùn dì líng

1/1

Shùn dì líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

several tombs of legendary Emperor Shun, one in Ningyuan county 寧遠縣|宁远县 in southwest Hunan, another Yuncheng prefecture 運城|运城 Shanxi