Có 1 kết quả:

háng xiàng

1/1

háng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) course
(2) direction (a ship or plane is heading in)