Có 1 kết quả:

háng biāo

1/1

háng biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) buoy
(2) channel marker
(3) signal light