Có 1 kết quả:

háng biāo dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lighted buoy
(2) channel marking light
(3) signal light