Có 1 kết quả:

háng duàn ㄏㄤˊ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

leg of air or sea voyage