Có 1 kết quả:

háng duàn

1/1

háng duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

leg of air or sea voyage