Có 1 kết quả:

háng chéng

1/1

háng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flight
(2) passage
(3) sea or air distance