Có 1 kết quả:

háng kōng gǎng

1/1

háng kōng gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) airfield
(2) aerodrome