Có 1 kết quả:

jiàn duì

1/1

jiàn duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fleet
(2) CL:支[zhi1]