Có 1 kết quả:

xián tī

1/1

xián tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gangway
(2) ramp (to board a ship or plane)