Có 1 kết quả:

chuán dào qiáo tóu zì rán zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. when the boat gets to the pier-head, it will go straight with the current (proverb)
(2) fig. everything will be all right
(3) cf 車到山前必有路,船到橋頭自然直|车到山前必有路,船到桥头自然直