Có 1 kết quả:

chuán dào qiáo mén zì huì zhí ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄑㄧㄠˊ ㄇㄣˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. when the ship arrives at the bridge we can deal with the problem
(2) no point in worrying about sth until it actually happens (idiom)