Có 1 kết quả:

chuán dào jiāng xīn , bǔ lòu chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

It's too late to plug the leak once ship is in the middle of the river. (idiom)