Có 1 kết quả:

chuán dào mǎ tóu , chē dào zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) The ship has docked, the carriage has reached the station.
(2) The job is over, it's time to relax. (idiom)