Có 1 kết quả:

chuán wù

1/1

chuán wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(maritime) dock