Có 1 kết quả:

Chuán zhèng Dà chén

1/1

Chuán zhèng Dà chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Minister of Navy during Qing times